Facebookissa kiertää tälläinen viesti jossa puhutaan uudesta tartuntatautilaista.

En pura omia tuntojani tähän, sanon vain omasta puolestani,

– Ole hyvä, lue Helin ajatukset rauhassa ja ajatuksella.

SOS!

Avoin kirje nro 2 kansanedustajille, SAA JAKAA!!

Arvoisa kansanedustaja!

Esitän tässä kirjeessä SYVÄN huoleni Suomen hallituksen esityksestä uudeksi Tartuntatautilaiksi

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806f639e

Lakiehdotusta tarkastellessa ei voi olla hiipimättä mieleen ajatus, että tämä Tartuntautilaki ajaa Suomen koko elinkeinoelämän lopulliseen katastrofiin ja mikä kaikista järkyttävintä, rikkoo meidän jokaisen ihmisen kansallisia perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Kaikilla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Kaikilla on vapaus liikkua ja oikeus suojella yksityiselämäänsä. Kaikilla on sananvapaus, vapaus kokoontua ja kuulua yhdistyksiin. Kaikilla on omaisuuden suoja.
Se tarkoittaa, että toisen omaisuutta ei saa viedä tai tuhota.

Elämme tilanteessa, jossa kaikki tuntuu olevan vaakalaudalla. Suomea ollaan laittamassa EU:n velkavankeuteen, maksamaan muiden maiden velkoja ja samalla meidän kansalaisten oikeuksia hyvään ja vapaaseen elämään poljetaan aivan hillitöntä tahtia. Tartuntatautilain sanotaan olevan väliaikainen? ONKO TODELLA NÄIN? Kuinka moni laki onkaan ollut ”väliaikainen”, jäädäkseen pysyvästi voimaan? Kuka lupaa, että tämän lain pykälät jäävät väliaikaisiksi, vain tätä epidemiaa koskeviksi pykäliksi? Ja jos joku lupaa, kuka vielä luottaa näihin lupauksiin?

Mennään asiaan. Poimin lakiesityksestä joitakin eniten huolta nostattavia ehdotuksia ja huomiota.

Laki tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tartuntatautilain (1227/2016) 3 §:n 5 kohta, 24 §:n 2–4 momentti, 57 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 68 §:n 2 ja 3 momentti ja 89 §, väliaikaisesti 91 §:n 1 momentti sekä 92 §, sellaisena kuin niistä on 91 §:n 1 momentti laissa 727/2020, sekä lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 9 a, 58 c–58 h, 59 a–59 d ja 79 a § seuraavasti.

Aloitan huolissani olemisen lakiesityksen aivan viimeisistä sanoista.

”Tässä laissa tarkoitetut ansiotyöstä, oppilaitoksesta tai varhaiskasvatuksesta poissaoloa, henkilön tahdosta riippumatta toteutettavaa hoitoa ja lääkitystä, tapaamisen rajoittamista, eristämistä, karanteenia sekä eristämistä tai karanteenia ulkopuolelta lukittavassa tilassa koskevat muutoksenhakuasiat on käsiteltävä kiireellisinä.”

Edellä 9 a, 16, 57, 58, 58 b, 58 d, 58 f, 58 g, 67 ja 69–71 §:ssä tarkoitetut päätökset voidaan panna täytäntöön heti muutoksenhausta huolimatta.

Lain 9 a, 58 c—58 h, 59 a— 59 d ja 79 a § sekä 91 §:n 1 momentti ovat voimassa 31. päivään joulukuuta 2021

LAISSA TARKOITETAAN ERISTÄMISELLÄ NYT: Sairastuneen tai perustellusti sairastuneeksi epäillyn henkilön hoitamista terveydenhuollon toimintayksikössä muista siten erillään, että tartunnan leviäminen estyy.

LAKIEHDOTUS: Eristämisellä tarkoitetaan sairastuneen tai perustellusti sairastuneeksi epäillyn henkilön hoitamista tai TERVEYDENTILAN SEURANTAA muista erillään siten, että tartunnan leviäminen estyy. —> Tämä tarkoittanee sitä, että TERVE ihminen voidaan pakottaa karanteeniin ja eristää?

Ohessa linkki Corman- Drosten raporttiin PCR- testien sopimattomuudesta Covid19- viruksen testaukseen, jonka perusteella terveitä ihmisiä on ympäri maailmaa määrätty karanteeniin jo 10 kuukauden ajan. Onko PCR- testi tässä laissa määritelty ”perusteltu tapa” diagnosoida sairaus? Siinä tapauksessa se on väärä tapa ja tuntuu todella kummalliselta, että esimerkiksi THL ei ota kantaa testikierrosten määrään ja testin soveltuvuuteen.

https://cormandrostenreview.com

”Tartuntatauti voi olla yleisvaarallinen ilman, että henkilö tarvitsee sairaalahoitoa. Esimerkiksi koronavirustaudin piirteenä on, että sairastuminen ei ole kaikille henkilöille itselleen vaarallista, ja monille tauti on lieväoireinen, mutta tartunnan saaneet saattavat silti levittää muille vaarallista tautia.” –> Yleisvaarallinen tartuntatauti, jonka nojalla voitaneen laittaa tarvittaessa (heppoisinkin perustein?) täytäntöön myös nykyisessä Tartuntatautilaissa jo oleva pakkorokotuspykälä?

”Jos on ilmeistä, että 58 d §:n mukaisia ja muita jo toteutettuja toimenpiteitä ei voida pitää toimintaan liittyvän erityisen tartuntariskin vuoksi riittävinä ja jos se on 2 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä covid-19- epidemian hallitsemattoman leviämisen estämiseksi välttämätöntä, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi antaa toi- mialueellaan kaikkia 4 momentin mukaista toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka mukaan 58 d §:n 3 momentin mukaiset yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat on suljettava asiakkailta ja osallistujilta. Sen lisäksi, mitä hallintolain 44 §:ssä säädetään, päätöksessä on todettava, mitä covid-19-taudin leviämiselle erityisen tartuntariskin muodostavalla toiminnalla sekä yleisölle avoimilla ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavan päätöksen, jos toimenpiteet ovat välttämättömiä usean kunnan alueella. Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä vain, jos:

1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän aikana todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 50 —> Tällä hetkellä Suomessa ilmaantuvuus on melko monessa maakunnassa yli 50, joten tämä laki olisi voimassa meillä tälläkin hetkellä lähes kaikkialla.
–> MITÄ???

2) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella; ja

3) tartuntojen määrän sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan asiantuntija-arvion mukaan johtavan sairaala- ja tehohoidon tar- peen merkittävään lisääntymiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden tai asiakkaiden hoivan tai potilaiden hoidon olennaiseen vaarantumiseen taikka muuhun vastaavaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumiseen.

Eli kaikkien näiden asioiden määrittäminen, määrääminen ja päättäminen tulee tässä uudessa laissa lepäämään kuntien ja aluehallintovirastojen virkamiesten ja asiantuntijoiden harteilla ilman sen kummempia kommervenkkejä.

”Matkustajamäärän väliaikainen rajoittaminen covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Jos on ilmeistä, että 58 e §:n mukaiset ja muut jo toteutetut toimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi voidaan pitää välttämättömänä, Liikenne- ja viestintävirasto voi tehdä päätöksen, jolla rajoitetaan edellä 58 e §:n 1 momentissa tarkoitetun kuljetuspalvelun tarjoajan tai tämän toimeksiannosta toimivan liikennöitsijän suurinta sallittua matkustajamäärää, joka voidaan ottaa liikennevälineeseen. Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä, jos:

1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän aikana todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 25 —> MITÄ??? Tällä hetkellä Suomessa lähes jokainen maakunta ylittää tämän rajan ilmaantuvuudessa, eli laki tulisi voimaan välittömästi.

”Poliisi valvoo 58 §:n nojalla annettujen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevien päätösten noudattamista yleisö- ja ihmis- määrää sekä etäisyyksien ylläpitoa koskevien velvollisuuksien ja rajoitusten osalta. Jos 58 §:n nojalla tehtyä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia koskevaa päätöstä ei noudateta, poliisilla on oikeus estää, keskeyttää tai päättää yleisötilaisuus tai yleinen kokous. Poliisimiehellä on myös oikeus määrätä väkijoukko hajaantumaan tai siirtymään, jos yleisötilaisuus tai yleinen kokous on mainitun pykälän nojalla tehdyn päätöksen vastainen. Jollei hajaantumis- tai siirtymismääräystä noudateta, poliisimiehellä on oikeus hajottaa väkijoukko voimakeinoin sekä ottaa niskoitteleva henkilö kiinni.”

”Aluehallintovirasto, kunta ja Liikenne- ja viestintävirasto saavat tarkastaa 59 a §:n nojalla valvomansa toimijan tämän lain mukaisen toiminnan sekä toiminnassa käytettävät tilat. Tarkastaja on päästettävä niihin toimipaikan tiloihin, joita velvollisuudet tai rajoitukset koskevat. Tarkastuksessa on salassapitosäännösten estämättä esitettävä kaikki tarkastajan pyytämät asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä tarkastuksen toimittamiseksi. Lisäksi tarkastajalle on salassapitosäännösten estämättä annettava maksutta hänen pyytämänsä jäljennökset tarkastuksen toimittamiseksi välttämättömistä asiakirjoista. Tarkastajalla on oikeus ottaa valokuvia tarkastuksen aikana.”

LAISSA LUKEE NYT: ”Karanteeni toteutetaan henkilön asunnossa tai muussa päätöksen antajan hyväksymässä tai osoittamassa paikassa. Kunnan on tarvittaessa järjestettävä karanteeniin määrätylle asianmukainen karanteenipaikka ja huolehdittava myös karanteeniin määrätyn ruokahuollosta.”

LAKIEHDOTUS: ”Karanteeni ja eristäminen toteutetaan ENSISIJAISESTI yhteisymmärryksessä henkilön kanssa tämän asunnossa, terveydenhuollon toimintayksikössä, ympärivuorokautisia asumispalveluja tarjoavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä, perhekodissa, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa tai muussa karanteeni- tai eristämispäätöksen tekijän hyväksymässä ja osoittamassa paikassa, jossa sairastuneen tarvitsema hoito voidaan varmistaa. Jos karanteeni- tai eristämispäätös tehdään henkilön tahdosta riippumatta, karanteeni tai eristäminen toteutetaan terveydenhuollon toimintayksikössä, ympärivuorokautisia asumispalveluja tarjoavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä, perhekodissa tai turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa. Kunnan on tarvittaessa järjestettävä karanteeniin määrätylle asianmukainen karanteenipaikka ja huolehdittava myös karanteeniin määrätyn ruokahuollosta. Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava, että käytettävissä on riittävä määrä karanteeniin ja eristämiseen sopivia tiloja ja tarvittavia suojavälineitä.” —> Saanko esittää yksinkertaisen kysymyksen? MIHIN TARKOITUKSEEN TÄLLAINEN LAKIMUUTOS TEHDÄÄN?

LASTEN OIKEUDET ja VOIDAANKO LAPSI JOPA EROTTAA VANHEMMASTAAN KARANTEENILLA?

”Ehdotetulla 68 §:n karanteenilla ja eristämisellä kajotaan väistämättä lapsen perus- ja ihmisoikeutena suojattuun vapauteen. Niiden sääntelyn on siten varmistettava, että lapsen perus- ja ihmisoikeudet turvataan, että eri oikeushyviä punnitaan huolellisesti, ja että päätöksenteko ja niiden käytännöllinen toteuttaminen ovat myös menettelyllisesti kestäviä ja lapsen edun periaatteen mukaisia. Tartuntatautilain mukainen karanteeni ja eristäminen saavat olla vain viimeisiä ja välttämättömiä keinoja, eli lievempien keinojen pitää olla osoittautunut tehottomiksi ja vapauden rajoittamisen pitää olla välttämätön vallitsevissa olosuhteissa. Lapsen eristäminen erilleen hänestä huolta pitävistä aikuisista ja mahdollisesti muista lapsista on erittäin kajoava toimenpide.

Suostumuksen antamisen arvioinnissa ja varmistamisessa tulee huomioida lapsen itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelussa on todettu, että henkilö ei lähtökohtaisesti voi antaa suostumustaan perusoikeuksiensa rajoittamiseen. Suostumus ei saa eikä voi miltään osin madaltaa kynnystä vapauden rajoittamisen toteuttamiseen; pikemminkin suostumuksen mahdollisuus osoittaa, että lievempiä keinoja olisi todennäköisesti voitu käyttää jolloin vapauden rajoittaminen ei olisi lainkaan sallittu keino. Henkilöllä ei myöskään ole välttämättä aitoa mahdollisuutta harkita suostumuksen antamista, etenkään mikäli hän on alaikäinen, asuu laitoksessa tai hänellä on toimintakykyyn vaikuttava vamma tai sairaus. Nämä tekijät tulee ottaa huomioon karanteeni- tai eristämispäätöstä tehtäessä. Alaikäisen karanteeniin tai eristämiseen liittyvässä päätöksenteossa ja lapsen mielipiteen selvittämisessä on huomioitava lapsen ikä ja kehitystaso sekä päätöstä, sen toimeenpanoa ja seurauksia koskevan tiedon antaminen lapselle ymmärrettävällä tavalla. Vammaisten henkilöiden osalta tulee huomioida mahdollinen tarve tuettuun päätöksentekoon sekä tarve vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käyttämiseen.”

Toivon todella, että jokainen kansanedustaja lukee tämän lakiehdotuksen ajatuksella ja huolella läpi, peilaten sitä ihmisen kansallisiin perusoikeuksiin. Miten nyt jotenkin tuntuu, että tässä lakiehdotuksessa tulkinnanvaraa ja varaa mielivaltaiseen vallan käyttöön, jolla rajoitetaan ihmisen perusoikeuksia, jää aivan liikaa.

Heli

 

Kaikki tämä juontaa juurensa WHO agendaan joka mielestäni on täysin yhtä Maailman Talousfoorumin Great Reset, ”Suuren Nollauksen” agendaan jonka tarkoituksena on luoda uusi maailman järjestys!

Kyseessä ei ole virus, kyseessä on kontrolli.

 

https://m.youtube.com/watch?v=tCIW4mmunbY

 

2 thoughts on “Uusi tartuntautilaki, siis mitä ihmettä?”
  1. ”Kuka lupaa, että tämän lain pykälät jäävät väliaikaisiksi, vain tätä epidemiaa koskeviksi pykäliksi? Ja jos joku lupaa, kuka vielä luottaa näihin lupauksiin?”

    Yksikään laki ei ole jäänyt väliaikaiseksi, paitsi J. Kataisen aikana toteutettu alv- alennus, josta on sanottu niin.
    Näin ei käy tässäkään, lakiin pitäisi kirjata se väliaikaiseksi, muuten ei tapahdu mitään.
    Monet viime vuosina tehdyt päätökset pitäisi avata uudestan perustuslain, yms. lakien vastaisina, jos eläisimme enää normaalissa demokratiassa.

    Karmeita asioita asioita valmistellaan tämän keksityn kriisin varjolla, ihan sairasta ja tapahtuu ihmisten silmien edessä.

  2. Tämän lain valmistelijoiden tulisi ymmärtää, että sen saattaminen lainvoimaiseksi olisi täydellinen poliittinen itsemurha.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *