Euroopan komission on perustettava Yhdysvaltain BARDA:a vastaava, biolääketiedettä edistävä tutkimus- ja kehitysvirasto. Asia tuli esiin sen jälkeen, kun komissiota kritisoitiin siitä, ettei se yltänyt tavoitteeseensa tuen saamiseksi Yhdysvalloilta COVID-19-rokotteiden ja lääkkeiden kehittämiseen. Kritiikkiä on tullut myös siitä, että jäsenvaltioilla on ollut koordinoimattomat säännöt ja srategiat.

Asia on nyt edennyt, ja lihaa luiden ympärille saatu: ilmoituksen mukaan, lainsäädäntöehdotus eurooppalaisen biolääketieteen tutkimus- ja kehittämisviraston perustamiseksi esitetään vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä, Euroopan komissio ilmoitti maanantaina 19.10.2020. Vuonna 2021 komissio aikoo vahvistaa rajat ylittäviin terveysuhkiin vastaamista koskevia puitteitaan ja panna täytäntöön uuden lääkestrategian, joka tarjoaa tasavertaisen lääkkeiden saatavuuden kaikille jäsenvaltioille.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tähynnyt päämäärään, jossa EU:lla olisi entistä suurempi rooli terveydenhuollossa. Hän sanoi aiemmin aikovansa perustaa uuden, Yhdysvaltain BARDA:n -Biomedical Advanced Research and Development Authority , Biolääketiedettä edistävä tutkimus- ja kehitysvirasto – myöhäisemmän vaiheen mukaisen viraston biolääketieteellistä tutkimusta varten. Aikomuksena on vahvistaa Euroopan lääkevirastoa ja Eurooppalaista tautien ehkäisy- ja valvontakeskusta, sekä käynnistää keskustelun EU:n terveydenhuollon osaamistason lisäämisestä.

Nyt annettu ilmoitus on osa laajempaa työohjelmaa, jossa asetetaan ensi vuoden poliittiset painopisteet. Ohjelma keskittyy talouden elpymisen edistämiseen investoimalla vihreään ja digitaaliseen tekniikkaan. Tutkimuksella ja innovaatiolla on suuri merkitys suuressa kuvassa.

”Euroopan komissio jatkaa pyrkimyksiä, joilla sen on tarkoitus turvata tuleva rokote eurooppalaisille ja auttaa talouttamme elpymään vihreän ja digitaalisen siirtymävaiheen kautta”, sanoi EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Sen lisäksi, että EU nyt vastaa vaatimuksiin BARDA:n perustamiseksi, komissio tulee julkaisemaan tiedonannon globaalista lähestymistavasta tutkimukseen ja innovaatioihin osana laajempaa EU:n aloitetta, jolla tullaan lisäämään vaikutusvaltaa ja ottamaan ”elintärkeää roolia tässä hauraassa maailmassa”, komissio sanoi.

EU:n BARDA:n, Biomedical R&D Agency:n, rahoituksesta tai hallinnosta ei ole vieläkään yksityiskohtaisia ​​tietoja. Alun perin von der Leyen kertoi aikovansa rakentaa mm. strategisia suojavarastoja toimitusketjujen keskeytymisen, etenkin lääkkeiden jakeluhäiriöiden, varalta. Strategia tukee myös EU:n kykyä ja valmiutta vastata rajat ylittäviin uhkiin ja hätätilanteisiin, jotka tapahtuvat ”joko luonnollisista tai tahallisista syistä”, von der Leyen sanoi.

BARDA -suunnitelman voidaan nähdä antavan vastauksen kahden eurooppalaisen lääkeyhtiön toimitusjohtajan, AstraZenecan Pascal Soriotin ja Sanofin Paul Hudsonin arvosteluihin. Molemmat sanoivat, että Eurooppa tarvitsee vastaavanlaisen BARDA:n, mikä mahdollistaisi yhteistyöneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa edistyksellisten COVID- 19 – rokotteiden ostosopimuksista tämän yhden ainoan viraston kautta.

BARDA hallinnoi presidentti Donald Trumpin perustamaa ’Warp Speed’ -operaatiota. Se asettaa myös kannustimia rokotteiden valmistajille: tavoitteena BARDA:lla on saada 300 miljoonaa annosta COVID-19-rokotetta amerikkalaisille tammikuuhun 2021 mennessä. Michel Goldman, EU:n julkisen ja yksityisen tutkimuksen kumppanuuden, Innovative Medicines Initiative:n entinen johtaja, on myös pyytänyt uutta, EU:n omaa BARDA:a.

Ensimmäisessä Unionille osoittamassaan puheenvuorossa virkaan astumisensa jälkeen sitten vuoden alun, von der Leyen asettui Euroopan parlamentin linjalle, ja vaati lisää rahoitusta EU:n uudelle ohjelmalle EU4Health:lle. EU4Health:in tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita vahvistamaan terveydenhuoltojärjestelmiään.

Komissio esitti EU4Health -ohjelmaa vastaukseksi pandemian aikana saatuihin kokemuksiin ja totesi, että sen pitäisi saada 9,3 miljardia euroa vuosina 2021 – 2027. Heinäkuussa EU:n neuvosto kavensi tämän 1,7 miljardiin euroon. Von der Leyen kertoi parlamentin jäsenille, että hän seisoo Euroopan parlamentin edessä ”taistellakseen lisärahoituksen saamiseksi ja Eurooppa -neuvoston tekemien leikkausten korjaamiseksi”.

Perustellen asiaa terveysalan lisääntyneellä osaamisella, Von der Leyen sanoi, että EU:n vastaus pandemiaan oli osoitus siitä, että sillä voi olla ratkaiseva rooli, kun samalla varmistetaan lääketieteellisten tarvikkeiden sujuva kulku rajojen yli ja tehdään yhteistyötä teollisuuden kanssa diagnostiikan, hengityslaitteiden ja suojavarusteiden tuotannon lisäämiseksi. Ottaaksemme opiksemme tähän pandemiaan varautumisesta, ”meidän on keskusteltava terveysosaamisesta”, von der Leyen sanoi.

Mitä lisäarvoa EU:n BARDA tuo?

Vastauksena kysymykseen, Belgian parlamentin jäsen Petra de Sutter sanoi, että EU4Health ja Horizon Europe tarvitsevat vahvat budjetit COVID-19:n hävittämiseksi ja tulevilta uhilta suojautumiseksi. ”Nämä lippulaivaohjelmat ovat ratkaisevan tärkeitä seuraavan sukupolven Euroopalle, ja taistelemme niiden puolesta”, de Sutter sanoi.

Tutkimusintensiivisten yliopistojen killan pääsihteeri Jan Palmowski sanoi, että BARDA:n tapaisen viraston perustaminen on tärkeä askel kohti Euroopan biolääketieteellisen tutkimuksen vahvistamista ja uuden terveysosaamisen etsintää. ”Kaikki nämä asiat ovat tervetulleita tutkimuksen ja innovaation näkökulmasta”, hän sanoi.

Mutta EU:n BARDA:a ei pitäisi rahoittaa Horizon Europe (Horisontti Eurooppa) –ohjelman kautta, joka on jo venytetty tiukoille monien tutkimus- ja innovaatioprioriteettien takia, Palmowski sanoi. ”On ratkaisevan tärkeää, että se ei poista Horizont Europe:n rahoitusta”, hän sanoi. ”Meidän täytyy nähdä, mistä rahat tulevat.”

Thomas Jørgensen, Euroopan yliopistoliiton vanhempi linjakoordinaattori, haluaa lisätietoja uudesta virastosta ja siitä, mitä se voi tuoda lisää EU:n nykyiseen biolääketieteelliseen tutkimukseen. ”Meidän on nähtävä, mikä se on ja mikä on sen lisäarvo jo olemassa olevaan verrattuna”, hän sanoi.

BARDA-ilmoituksesta huolimatta, von der Leyenin puhe sai aikaan vaikutelman, että tutkimus ja innovaatiot ovat ”kadonneet komission tutkasta”, Jørgensen sanoi..

Nyt tehdyn ilmoituksen mukaan, komissio suunnittelee vuonna 2021 saattavansa päätökseen valtiontukilainsäädännön tarkistuksen, jotta tämä rahoitusvirta voitaisiin avata tutkimus- ja innovaatiohankkeille. Sääntöjä päivitetään ”sääntelyn, tekniikan ja markkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi”, komissio totesi.

Komission on määrä ilmoittaa Euroopan tutkimusalueen uudistamisesta, ja käynnistää ´Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma` ja yksittäisiä erillisiä tavoitteita Eurooppalaisen Koulutuksen virkistämiseksi, mutta kumpaakaan niistä ei mainittu puheessa. Jørgensen sanoi, että tutkijoiden ja yliopistojen on oltava ”vakuuttuneita siitä, että nämä ovat komission ensisijaisia ​​tavoitteita”.

Jäsenvaltiot ovat vuosien ajan valittaneet, että EU:n tiukat valtiontukisäännöt estävät niitä käyttämästä EU:n rakennerahastoja tutkimus- ja innovaatiohankkeiden rahoittamiseen. Kun komissio laati suunnitelman auttaa jäsenvaltioitaan käyttämään kyseisiä varoja ja rahoittaakseen Horisontti 2020 -kynnysarvojen alle jääviä tutkimushankkeita, oli sitä vaikea toteuttaa valtiontukisääntöjen vuoksi.

Uudet valtiontukisäännöt hyväksytään vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä komission työohjelman mukaisesti.

Digitaalisen itsemääräämisoikeuden asettaminen etusijalle

Se, että jokin Euroopan talouksista pystyi jatkamaan toimintaansa sulkujen aikana, on voimakas osoitus vahvojen digitaalisten verkkojen tarpeesta. Tämän pohjalta von der Leyen sanoi, että talouden elpyminen on ”ainutlaatuinen tilaisuus kehittää yhtenäisempi eurooppalainen lähestymistapa yhdistettävyyteen ja digitaalisen infrastruktuurin käyttöönottoon”.

EU investoi 8 miljardia euroa Euroopassa valmistettuihin supertietokoneisiin, auttaa teollisuutta kehittämään EU:n omia, seuraavan sukupolven mikroprosessoreita, ja rakentamaan eurooppalaisen pilvipalvelun, joka perustuu ranskalais-saksalaiseen pilvipalveluhankkeeseen, Gaia X:ään.

Henkilötietojen suojaamiseksi, komissio haluaa perustaa yleismaailmallisen ja turvallisen, eurooppalaisen sähköisen henkilöllisyysjärjestelmän. Sen sijaan, että luovuttaisimme tietoja mihin tahansa sitä pyytävään sovellukseen tai verkkosivustoon, eurooppalaiset voivat käyttää ainutlaatuista, sähköistä, biometristä henkilöllisyyttään kaikissa tapahtumissa, verojen maksamisesta polkupyörien vuokraamiseen. EU:n johtajat esittävät alueellisia, digitaalisen henkilöllisyyden järjestelmiä koskevia sääntöjä ja rahoitusta vuoden 2021 puoliväliin mennessä.

Viron pääministeri Jüri Ratas, jonka maa on ollut edelläkävijä sähköisessä hallinnossa, toivotti uudistuksen vastaan.

Nämä erilliset projektit yhdistetään yhtenäiseksi digitaalistrategiaksi, joka vähentää EU:n riippuvuutta ulkomaisesta teknologiasta, von der Leyen sanoi. ”Mikään näistä ei ole päämäärä sinänsä – kyse on Euroopan digitaalisesta itsemääräämisoikeudesta, pienessä ja suuressa mittakaavassa”, hän sanoi.

Tiukemmat ilmastotavoitteet

Ilmastonmuutoksen osalta von der Leyen ilmoitti tiukemmista hiilidioksidipäästötavoitteista vuodelle 2030, siirtämällä tavoitettaan 40 prosentin vähennyksistä vuoden 1990 tasoon nähden, vähintään 55 prosentin vähennykseen. Tämän toteuttamiseksi komissio päivittää koko EU:n ilmasto- ja energialainsäädännön, ensi kesään mennessä.

Vihreä siirtymä johtaa Euroopan talouden, yhteiskunnan ja teollisuuden systemaattiseen nykyaikaistamiseen. Von der Leyenin luottaa pk-yrityksiin kekseliäisyyteen tuottaa vihreää teknologiaa varmistaen samalla sen, että ”meillä voi olla menestyvä talous, planeettaa tuhoamatta.”

”Ilman pk-yrityksiä emme voi edistyä paljoakaan. Tiedämme, että ne ovat taloudemme selkäranka ”, von der Leyen sanoi. Vihreän siirtymän rahoittamiseksi seuraavien kolmen vuoden aikana, EU käyttää 37 prosenttia 750 miljardin euron elvytysrahastosta, NextGenerationEU:sta, Green Deal -tavoitteisiinsa.

Suunnitteluvaiheessa, Michael Roth, Saksan Eurooppa-ministeri puhuessaan Eurooppa -neuvoston puolesta sanoi, että von der Leyenin suunnitelmat esittävät ”optimistisen näkemyksen Euroopasta”. Hän kuitenkin varoitti von der Leyeniä olemasta odottamatta, että ”neuvosto tukee kaikkia ehdotuksiasi varauksetta”.

LINDA K.

LÄHTEET:

Science Business

Science Business

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *