Yhdysvaltain presidentti Donald J. Trump on antanut toimeenpanomääräyksen uudesta säädöksestä,´Täytäntöönpanomääräys haavoittuvien vastasyntyneiden ja pikkulasten suojelemiseksi` (Executive Order on Protecting Vulnerable Newborn and Infant Children), joka yhdessä ´Elävänä syntyneitä lapsia suojelevan lain` (Born-Alive Protection Act) kanssa suojelee entistä paremmin keskosina, kiireellistä sairaalahoitoa vaativia vastasyntyneitä tai vammaisina syntyneitä lapsia.

Toimeenpanomääräyksessä määritellään toimenpiteet eli hoito, jota jokaiselle elävänä syntyneelle lapselle on tarjottava. Elävänä syntyneen määritelmä löytyy Born-Alive Protection Actista, josta voit lukea lisää myös tästä. Uudessa määräyksessa on määrätty myös vastuutahot, muut vaadittavat toimet sekä sanktioista.

Määräys on julkaistu Valkoisen talon sivuilla 25.9.2020. Presidentti Trump on myös pitänyt tiedotustilaisuuden asiaan liittyen.

Alla suomennos toimeenpanomääräyksestä:

Executive Order on Protecting Vulnerable Newborn and Infant Children

Sen määräysvallan perusteella, joka minulle presidenttinä on perustuslain ja Yhdysvaltain lakien mukaan suotu, määrään täten seuraavaa:

Artikla 1. Tarkoitus. Jokaisella elävänä syntyneellä lapsella, riippumatta syntymäolosuhteista, on sama ihmisarvo ja samat oikeudet kuin kaikilla muillakin yksilöillä, ja hänellä on oikeus samaan suojeluun liittovaltion lain mukaan. Tällaisia ​​lakeja ovat muun muassa Emergency Medical Treatment and Labor Act (kiireellisen sairaalahoidon ja aktiivisen työvoiman laki) (EMTALA), 42 U.S.C. 1395dd, joka takaa sairaaloissa, joissa on ensiapuosasto, jokaisen oikeuden asianmukaiseen lääkärintarkastukseen ja joko vakauttavaan hoitoon tai asianmukaiseen siirtoon. Se sisältää myös kuntoutuslain (Rehab Act) 504 §: n, 29 U.S.C. 794, joka kieltää vammaisten syrjinnän liittovaltion rahoitusta saavissa ohjelmissa ja toiminnoissa. Lisäksi Born-Alive Infants Protection Act (Elävänä syntyneiden lasten suojelulaki), 1 U.S.C. 8, tekee selväksi sen, että kaikki elossa syntyneet imeväiset on yksilöitä näiden, ja muiden liittovaltion lakien tarkoittamalla tavalla, ja heille on siten annettu sama oikeudellinen suoja kuin muillekin. Yhdessä nämä lait auttavat suojelemaan elossa syntyneitä lapsia syrjinnältä lääkehoidon aikana, mukaan lukien kiireellistä hoitoa tarvitsevat, ennenaikaisena syntyneet tai vammaiset. Tällaisilla pikkulapsilla on oikeus tarkoituksenmukaiseen ja syrjimättömään pääsyyn lääkärintarkastuksiin ja palveluihin vanhemman tai huoltajan suostumuksella, kun he ovat sairaaloissa jotka saavat liittovaltion varoja.

Näistä laeista huolimatta, jotkut sairaalat kieltäytyvät vaaditusta lääketieteellisestä seulontatutkimuksesta ja vakauttavasta hoidosta tai eivät muuten tarjoa potentiaalisesti hengenpelastavaa lääkehoitoa nuorille keskosille tai vammaisille lapsille, vaikka vanhemmat anoisivatkin tällaista hoitoa. Sairaalat saattavat kieltäytyä tarjoamasta hoitoa nuorimmille keskosille – jotka ovat syntyneet elossa ennen 24 raskausviikkoa-, koska heidän mielestään nämä vauvat eivät välttämättä selviydy tai heidän täytyy joutua elämään pitkäaikaisesti vammaisena tai heidän elämänlaatunsa katsotaan olevan puutteellista. Nuorimpien keskosien aktiivisen hoidon on kuitenkin osoitettu parantavan heidän eloonjäämisastettaan. Ja tällaisen kohtelun epääminen tai vanhempien lannistaminen hakemasta tällaista hoitoa lapsilleen, aliarvoistaa näiden lasten elämää ja saattaa rikkoa liittovaltion lakia.

Artikla 2. Politiikka. Yhdysvaltojen politiikkaan kuuluu tunnustaa jokaisen vastasyntyneen tai muun pikkulapsen ihmisarvo ja synnyinarvo, ennenaikaisuudesta tai vammaisuudesta huolimatta, ja varmistaa jokaiselle lapselle lain mukainen ja asiaankuuluva suoja.

Artikla 3. a) Sosiaali- ja terveysministeri (ministeri) varmistaa, että kaikki hänen lainkäyttövaltaansa kuuluvat ohjelmat ja toimet, jotka saavat liittovaltion rahoitusta, ovat tietoisia velvollisuuksista ​​vastasyntyneitä, mukaanlukien keskoset tai vammaiset, kohtaan, ja joilla on EMTALA: n ja kuntoutuslain 504 §: n mukainen, kiireellistä, vakauttavaa sairaalahoitoa tarvitseva tila, mikä on tulkittu yhtäläisesti elävänä syntyneiden vauvojen suojelulaissa. Ministerin on erityisesti varmistettava, että tällaisista ohjelmista ja toiminnoista vastaavat henkilöt tietävät, että heitä ei vapauteta noudattamasta näitä velvoitteita, mukaan lukien, kun on velvollisuus järjestää asianmukainen lääkärintarkastus ja vakauttavaa hoitoa tai siirto silloin, kun kyseessä ovat erittäin nuorina, elävinä keskosina syntyneet tai vauvat, jotka ovat syntyneet vammaisina. Ministerin on myös varmistettava, että tällaisista ohjelmista ja toiminnoista vastaavat henkilöt ovat tietoisia siitä, etteivät he saa lainvastaisesti estää vanhempia hakemasta hoitoa lapselleen vain lapsensa vamman vuoksi. Sihteerin on lisäksi varmistettava, että tällaisista ohjelmista ja että toiminnoista vastaavat henkilöt ovat tietoisia velvollisuuksistaan ​​tarjota vakauttavaa hoitoa, jonka avulla pienet lapsipotilaat voidaan siirtää sopivampaan laitokseen, jos asianmukainen hoito ei ole mahdollista alkuperäisessä paikassa.

(b) Ministeri varmistaa, soveltuvin osin ja sovellettavan lain mukaisesti, että sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä liittovaltion rahoitus käytetään täysin EMTALA: n ja kuntoutuslain 504 §: n mukaisesti, sellaisena kuin sitä tulkitaan elävänä syntyneiden vauvojen suojelulaissa, joka näkyy tämän määräyksen 2 jaksossa esitetyissä käytännöissä.

(i) Ministeri tutkii, soveltuvin osin ja lain sallimissa rajoissa,valitukset rikkomuksista, jotka on tehty elävänä syntyneitä vauvoja koskevia liittovalvaltion lakeja vastaan, mukaan lukien rikkomukset niitä vauvoja kohtaan, joilla on kiireellistä ja vakauttavaa sairaalahoitoa vaativa terveydentila, tai niitä vammaisia lapsia kohtaan, joiden vanhemmat hakevat lääketieteellistä hoitoa lapsilleen. Ministerin tulee myös selventää helposti ymmärrettävässä muodossa sitä prosessia, jolla vanhemmat ja sairaalan henkilökunta voivat jättää valitukset tutkittavaksi sovellettavan liittovaltion lainsäädännön mukaisesti.

(ii) Ministerin on toteutettava kaikki asianmukaiset täytäntöönpanotoimet sellaisia ​​henkilöitä ja organisaatioita kohtaan, joiden on tutkinnan kautta todettu rikkoneen sovellettavaa liittovaltion lakia, aina siihen asti ja tarvittaessa sisällyttäen, liittovaltion rahoituksen lopettamisen vaatimustenvastaisille ohjelmille ja toiminnoille.

(c) Ministerin on, kun se on tarkoituksenmukaista ja sovellettavan lain mukaista, asetettava etusijalle sosiaali- ja terveysministeriön harkinnanvaraisen apurahoituksen ja Yhdysvaltain terveysviraston tutkimusdollarien kohdentaminen niille ohjelmille ja toiminnoille, joilla tutkitaan sellaisten hoitojen kehittämistä, jotka voivat parantaa – erityisesti eloonjäämistä ilman vammautumista – sellaisten elossa syntyneiden imeväisten, mukaan lukien keskoset tai vammaiset, selviytymistä, joilla on kiireellistä sairaalahoitoa edellyttävä tila, ja jotka tarvitsevat vakauttavaa hoitoa.

(d) Ministerin on, kun se on tarkoituksenmukaista ja sovellettavan lain mukaista, priorisoitava sosiaali- ja terveysministeriön harkinnanvaraisen avustuksen myöntäminen ohjelmille ja toiminnoille, sairaalat mukaan luettuina, jotka tarjoavat hoitohenkilökunnalle koulutusta hengenpelastavan lääketieteellisen hoidon tarjoamiseksi kaikille elossa syntyneille vauvoille, myös keskosille tai vammaisille lapsille, joilla on kiirelistä sairaalahoitoa vaativa tila, ja jotka tarvitsevat vakauttavaa hoitoa.

(e) Ministerinin tulee, tarvittaessa ja sovellettavan lain mukaisesti, antaa sellaisia määräyksiä tai ohjeita, jotka saattavat olla tarpeen tämän määräyksen täytäntöönpanemiseksi.
Artikla 4. Yleiset säännökset. (a) Minkään tässä määräyksessa ei saa tulkita heikentävän tai muuten vaikuttavan:

i) lakiin, joka toimeenpanovirastolle tai virastolle tai sen johtajalle myönnetään; tai

ii) hallinto- ja budjettitoimiston johtajan tehtäviin, jotka liittyvät talousarvio-, hallinto- tai lainsäädäntöehdotuksiin.

b) Tämä määräys on pantava täytäntöön sovellettavan lain mukaisesti ja määrärahojen saatavuuden mukaan.

(c) Tätä määräystä ei ole tarkoitettu, eikä se luo minkään osapuolen oikeutta tai hyötyä, aineellista tai menettelyllistä, lain tai oman pääoman puitteissa Yhdysvaltoja, sen osastoja, virastoja tai yhteisöjä, sen virkamiehiä, työntekijöitä tai edustajia tai muita henkilöitä vastaan.

Lain suomentanut, LINDA K.

LÄHDE: THE WHITE HOUSE

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *