Presidentti Trump on määrännyt 21.9.2020 allekirjoittamassaan täytäntöönpanomääräyksessa asetettavan taloudellisia pakotteita niille henkilöille, jotka rahoittavat tai muilla toimin edesauttavat Iranin asekehittelyä ja aseistautumista. Tälläisten henkilöiden varat jäädytetään. Täytäntöönpanomääräyksessä määritellään, kuka tälläinen henkilö on. Siinä määritellään ja listataan tarkasti myös kielletyt avustavat toimet, sekä ketä tai mitä kohtaan avunanto on kielletty.

Presidentti Trumpin täytäntöönpanomääräykseen tästä tai jutun lopusta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tästä lähtien Yhdysvalloista käsin tai muussa valtiossa sijaitsevan , yhdysvaltalaisomistuksessa olevan pankin kautta (l. fyysisesti tai omistajuuden kautta yhdysvaltalainen), ei kukaan tai mikään taho pysty rahasiirroin edistämään esimerkiksi Iranin harjoittamaa aseiden hankkimista, eli siirtämään rahaa Iraniin.

Iranille tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä rahavirrat pysähtyvät. Iranin ulkomaankaupan kaupankäyntivälineenä on dollari. Näin ollen, kun dollaria käupankäyntivälineenä käyttävät valtiot Iranin lähialueilla ovat tehneet rauhansopimuksia, Iranin on käytännössä katsoen mahdotonta saada rahoitusta esimerkiksi terroristitoiminnan ylläptoon.

Näillä taloudellisilla pakotteilla Iran saadaan mahdollisesti viimeinen taipumaan, noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia ja luopumaan mm. ydinasekehittelystä. Koska Lähi-Itä on nyt muutoin pitkälle rauhoittunut Trumpin neuvottelemien rauhansopimuksien takia, on myös todellista toivoa, että Iran liittyy mukaan rauhanomaiseen unioniin. Iraniin kohdistuvat pakotteet edesauttavat lopulta myös Itärannan palestiinalaisalueiden liittämisessä rauhansopimuksien piiriin.

Lähi-idän rauhansopimukset ja Iraniin menevien rahavirtojen katkaiseminen edistävät rauhaa ympäri maailman, ja vähentävät sodan sekä terrorismin uhkaa. Kun ikiaikaiset sodat viimein loppuvat, myös Eurooppaan suuntautuva siirtolaisten ja pakolaisten määrä kääntyy laskuun ja lopulta loppuu kokonaan. Tällä määräyksellä on siis myös meitä eurooppalaisia koskeva, positiivinen vaikutus. Sodan ja konfliktien uhkien väheneminen tarkoittaa myös taloudellisia säästöjä, koska valtioiden ei tarvitse enä varustautua em. uhkiin entiseen tapaan tai lahjoittaa rahaa sotien runtelemille alueille ja näiden alueiden humanitääriseen työhön.

Seuraavassa suomennos presidentti Trumpin laatimasta ja allekirjoittamasta täytäntöönpanomääräyksestä:

Täytäntöönpanomääräys tiettyjen henkilöiden omaisuuden saartamiseksi Iranin tavanomaiseen asetoimintaan liittyen

´Executive Order on Blocking Property of Certain Persons with Respect to the Conventional Arms Activities of Iran´

Sen määräysvallan, joka minulle presidenttinä on perustuslain ja Yhdysvaltain lakien mukaan suotu, mukaan lukien Yhdysvaltojen vastustajien torjunta sanktiolain (julkisoikeus 115–44), kansainvälisen hätätilanteita koskevan lain (50 USC 1701 et seq. ) (IEEPA), National Emergencies Act (50 USC 1601 et seq.), Vuoden 1952 Immigration and Nationality Act 212 (f) § (8 USC 1182 (f)) ja 3 osaston 301 §, United States Code ,

Minä, DONALD J. TRUMP, Yhdysvaltojen presidentti, totean, että:

Yhdysvaltojen politiikka on edelleen torjua Iranin pahantahtoista vaikutusta Lähi-idässä, mukaan lukien tavanomaisten aseiden epävakautta aiheuttavat siirrot Iranista sekä Iranin hankkimat aseet ja niihin liittyvät tarvikkeet. Aseiden tai niihin liittyvien tarvikkeiden tai sotilastarvikkeiden siirrot Iraniin ja Iranista ovat jatkuva uhka alueelliselle ja kansainväliselle turvallisuudelle – mikä käy ilmi Iranin jatkuvasta sotilaallisesta tuesta, joka ruokkii jatkuvia konflikteja Syyriassa, Libanonissa, Irakissa ja Jemenissä. Iran hyötyy tavanomaisen asekaupan harjoittamisesta vahvistamalla suhteitaan muihin syrjässä oleviin hallintojärjestelmiin, vähentämällä kansainvälistä eristäytymistään ja saamalla tuloja, joita se käyttää terroriryhmien tukemiseen ja pahantahtoisen toiminnan rahoittamiseen. Näiden havaintojen valossa ja ryhtyäkseni lisätoimenpiteisiin 15. maaliskuuta 1995 säädetyssä toimeenpanomääräyksessä 12957 (tiettyjen Iranin öljyvarojen kehitystä koskevien liiketoimien kieltäminen) ilmoitetussa kansallisessa hätätilanteessa määrään:

Artikla 1. (a) Kaikki Yhdysvalloissa olevat omaisuudet ja omaisuuteen liittyvät edut; jotka tulevat myöhemmin Yhdysvaltoihin tai jotka ovat tai myöhemmin ovat seuraavien henkilöiden hallussa tai valvonnassa Yhdysvalloissa, on estetty ja eikä niitä/niillä voida siirtää, maksaa, viedä, peruuttaa tai muuten käsitellä:

(i) kuka tahansa henkilö, jonka valtiosihteeri on määrittänyt yhdessä valtiovarainministerin kanssa, osallistumaan mihinkään toimintaan, joka myötävaikuttaa suoraan tai epäsuorasti Iraniin tai Iranista tapahtuvaan toimitukseen, myyntiin tai siirtoon, tai aseiden tai vastaavien tarvikkeiden, mukaan lukien varaosat, käyttö Iranissa tai sen hyödyksi;

(ii) kuka tahansa henkilö, jonka valtiosihteeri on määrittänyt valtiovarainministerin kanssa neuvotellen, tarjoamaan Iranille teknistä koulutusta, taloudellisia resursseja tai palveluja, neuvoja, muita palveluja tai apua, joka liittyy toimitukseen, myyntiin, siirtoon, tämän jakson (a) alakohdan (i) alakohdassa kuvattujen aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus, huolto tai käyttö;

(iii) kuka tahansa henkilö, jonka valtiosihteeri päättää valtiovarainministerin kanssa neuvotellen, joka osallistuu tai tarkoituksenaan osallistua mihin tahansa toimintaan, joka edistää olennaisesti tai aiheuttaa vaaran edistämällä olennaisesti leviämistä aseiden tai niihin liittyvien tarvikkeiden tai tarvikkeiden, jotka on tarkoitettu sotilaalliseen loppukäyttöön tai armeijan loppukäyttäjille, leviämistä, mukaan lukien pyrkimykset valmistaa, hankkia, hallussapitää, kehittää, kuljettaa, siirtää tai käyttää tällaisia ​​esineitä, Iranin hallituksen (mukaan lukien henkilöt, jotka ovat omistuksessa tai alaisina, tai toimivat Iranin hallituksen toimesta taikka sen puolesta) tai Iranin hallituksen taloudellisesti tai sotilaallisesti tukemien puolisotilaallisisten järjestöjen toimesta;

(iv) kuka tahansa henkilö, jonka valtiovarainministeri on valtiosihteeriä kuultuaan päättänyt avustaa, sponsoroida tai tarjonnut taloudellista, aineellista tai teknistä tukea tai tavaroita tai palveluja kenellekään tai tueksi kenelle tahansa henkilö, jonka omaisuus ja omistusoikeudet on estetty tämän määräyksen nojalla; tai

(v) kuka tahansa henkilö, jonka valtiovarainministeri on valtiosihteerin kanssa kuultuaan määrittänyt, joka on sellaisen henkilön omistuksen tai määräysvallan alla, tai joka on toiminut tai väitetysti toiminut, suoraan tai epäsuorasti, sellaisen henkilön puolesta tai lukuun, jonka omaisuus ja omistusoikeus on estetty tämän määräyksen nojalla.

(b) Tämän pykälän (a) alakohdan kieltoja sovelletaan siinä oletetussa laajuudessa, kuin laeissa tai asetuksissa, määräyksissä, direktiiveissä tai lisensseissä on annettu ja jotka voidaan antaa tämän määräyksen nojalla, huolimatta tehdyistä sopimuksista tai lisensseistä tai annetusta luvasta, joka on annettu ennen tämän määräyksen päivämäärää.

(c) Tämän pykälän (a) alakohdan kiellot eivät koske Iranin hallituksen omaisuutta ja omistusoikeuksia, jotka estettiin 14. marraskuuta 1979 annetun toimeenpanomääräyksen 12170 (Iranin hallituksen omaisuuden estäminen) nojalla ja jotka sen jälkeen tehtiin koskemaan 19. tammikuuta 1981 annetussa toimeenpanomääräyksessä 12281 (Ohje tiettyjen Iranin valtion omaisuuserien siirtämiseksi) säädettyjä siirtodirektiivejä ja niiden nojalla annettuja täytäntöönpanosäännöksiä.

Artikla 2. Tämän määräyksen 1 jaksossa mainittuja kieltoja ovat:

(a) minkä tahansa sellaisen henkilön suorittama rahoitusosuus tai varojen, tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen henkilöille tai niiden hyväksi, joiden omaisuus ja omistusoikeudet on estetty tämän määräyksen nojalla; ja

(b) minkään tällaisen maksuosuuden tai varojen, tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen jonkin kautta, johonkin tai jollekin sellaisen henkilön hyväksi jonka omaisuus ja omistusoikeudeton estetty tämän määräyksen nojalla.

Artikla 3. Ulkomaalaisten rajoittamaton maahanmuuttajien ja ei-maahanmuuttajien pääsy Yhdysvaltoihin, joiden tulee täyttää yksi tai useampi tämän määräyksen 1 kohdan (a) alakohdan kriteereistä, vahingoittaisi Yhdysvaltojen etuja, ja tällaisten henkilöiden pääsy Yhdysvaltoihin maahanmuuttajina tai ei-maahanmuuttajina keskeytetään, paitsi jos ulkoministeri päättää, että henkilön maahantulo ei olisi Yhdysvaltain etujen vastaista,ja myös silloin kun sihteeri päättää, että henkilön maahantulo ei ole Yhdysvaltain etujen vastaista, mukaanlukien kun ulkoministeri asianajajan suosituksen perusteella päättää, että henkilön maahantulo edistäisi Yhdysvaltojen tärkeitä lainvalvontatavoitteita. Tätä vastuuta käyttäessään valtiosihteeri kuulee sisäisen turvallisuuden sihteeriä asioista, jotka liittyvät tutkittavaksi ottamiseen tai tutkimatta jättämiseen sisäasiainministerin alaisuudessa. Tällaisia ​​henkilöitä kohdellaan samalla tavoin kuin 24. heinäkuuta 2011 annetun julistuksen 8693 (Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston matkustuskieltojen ja kansainvälisten hätätilanteita koskevien lakien mukaisten ulkomaalaisten maahantulon keskeyttäminen) 1 jakson kattamia henkilöitä. Valtiosihteeri on vastuussa tämän luvun toteuttamisesta sellaisten ehtojen ja menettelyjen mukaisesti, jotka ulkoministeri on asettanut tai voi vahvistaa julistuksen 8693 mukaisesti.

Artikla 4. (a) Kaikki liiketoimet, jotka kiertävät tai välttävät, joiden tarkoituksena on kiertää tai välttää, aiheuttaa rikkomuksia tai yrittää rikkoa mitä tahansa tässä määräyksessä asetettua kieltoa, on kielletty.

(b) Kaikki salaliitot, jotka on muodostettu minkä tahansa tässä määräyksessä asetetun kiellon rikkomiseksi, on kielletty.

Artikla 5. Täten päätän, että lahjoitusten tekeminen IEEPA: n 203 (b) (2) §: n 2 momentissa (50 USC 1702 (b) (2)) määritellyille tavaroille, jonkun kautta, johonkin tai jonkun hyödyksi, jonka omaisuus ja omistusoikeudet on estetty tämän määräyksen nojalla, heikentäisi vakavasti kykyäni käsitellä toimeenpanomääräyksessä 12957 ilmoitettua kansallista hätätilannetta, ja kiellän täten tällaisen lahjoituksen tämän määräyksen osassa 1 säädetyn mukaisesti.

Artikla 6. Tässä määräyksessä:

(a) ’yhteisöllä’ tarkoitetaan kumppanuutta, yhdistystä, trustia, yhteisyritystä, yhteisöä, ryhmää, alaryhmää tai muuta organisaatiota;

(b) käsite ”Iranin hallitus” sisältää Iranin hallituksen; mikä tahansa sen poliittinen ala, virasto tai osa siitä, mukaan lukien Iranin keskuspankki; ja kuka tahansa Iranin hallituksen omistuksessa tai määräysvallassa oleva henkilö, joka toimii Iranin hallituksen puolesta tai toimii sen puolesta;

(c) ’Iranilla’ tarkoitetaan Iranin hallitusta ja Iranin aluetta;

(d) ’henkilöllä’ henkilöä tai yhteisöä; ja

(e) termi ”Yhdysvaltojen henkilö” tarkoittaa mitä tahansa Yhdysvaltain kansalaista, pysyvää ulkomaalaista, Yhdysvaltain tai minkä tahansa Yhdysvaltain lainkäyttöalueen nojalla järjestäytynyttä yhteisöä (mukaan lukien ulkomaiset sivuliikkeet) tai mitä tahansa henkilöä Yhdysvalloissa.

Artikla 7. Niille henkilöille, joiden omaisuus ja omistusoikeudet on estetty tämän määräyksen nojalla ja joilla voi olla perustuslaillinen läsnäolo-oikeus Yhdysvalloissa, katson, että koska mahdollisuus siirtää varoja tai muuta omaisuutta välittömästi, ilmoitan toimenpiteistä etukäteen tällaisille henkilöille että tämän määräyksen nojalla toteutettavat toimenpiteet tekisivät näistä toimenpiteistä tehottomia. Siksi katson, että jotta nämä toimenpiteet olisivat tehokkaita toimeenpanomääräyksessä 12957 ilmoitettujen kansallisten hätätilanteiden ratkaisemisessa, ei täten ole tarvetta ilmoittaa etukäteen tämän määräyksen 1 kohdan mukaisesta luettelosta tai päätöksestä.

Artikla 8. Valtiovarainministeriö valtuutetaan valtiosihteeriä kuultuaan toteuttamaan sellaiset toimet, mukaan lukien sääntöjen ja määräysten julkaiseminen, ja käyttämään kaikkia IEEPA: n presidentille myöntämiä valtuuksia, jotka saattavat olla tarpeen tämän määräyksen päämäärien toteuttamiseksi. Valtiovarainministeri voi sovellettavan lain mukaisesti siirtää nämä toiminnot uudelleen valtiovarainministeriöön. Kaikkien Yhdysvaltojen osastojen ja virastojen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet toimivaltansa puitteissa tämän määräyksen täytäntöön panemiseksi.

Artikla 9. Tätä määräystä ei sovelleta henkilöihin, jotka suorittavat tai helpottavat kauppaa maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, lääkkeiden tai lääkinnällisten laitteiden toimittamiseksi (mukaan lukien myynti) Iraniin.

Artikla 10. Mikään tässä määräyksessä ei estä Yhdysvaltojen hallituksen tai Yhdistyneiden Kansakuntien (mukaan lukien sen erikoistuneet virastot, ohjelmat, rahastot ja niihin liittyvät järjestöt) virallisen liiketoiminnan harjoittamista työntekijöiltä, ​​apurahansaajilta tai urakoitsijoilta.

Artikla 11. Tämän määräyksen nojalla toteutetut toimenpiteet ovat vastauksena Iranin hallituksen toimiin vuoden 1981 Algerin sopimuksen tekemisen jälkeen, ja ne on tarkoitettu yksinomaan vastaukseksi näihin myöhempiin toimiin.

Artikla 12. a) Minkään tässä määräyksessä ei saa tulkita heikentävän tai muuten vaikuttavan:

i) lain suomaan määräysvaltaan, joka toimeenpanovirastolle tai virastolle tai sen päällikölle on myönnetty; tai

ii) hallinto- ja budjettitoimiston johtajan tehtäviin, jotka liittyvät talousarvio-, hallinto- tai lainsäädäntöehdotuksiin.

b) Tämä järjestys on pantava täytäntöön sovellettavan lain mukaisesti ja määrärahojen saatavuuden mukaan.

(c) Tätä määräystä ei ole tarkoitettu, eikä se luo, minkään osapuolen oikeutta tai hyötyä, aineellista tai menettelyllistä, lain tai oman pääoman puitteissa miltään osin Yhdysvaltoja, sen osastoja, virastoja tai yhteisöjä, sen virkamiehiä, työntekijöitä tai edustajia tai muita henkilöitä vastaan.

DONALD J. TRUMP

THE WHITE HOUSE,
September 21, 2020.

Suomentanut,
LINDA K.

LÄHDE: THE WHITE HOUSE

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *